Radioaktivita vody

Ve zdrojích hromadného zásobování jsou sledovány tři základní radiologické ukazatele:

Pokud OAR v dodávané vodě překročí 300 Bq/l, nesmí být voda dodávána do sítě, zdroj je nutno odradonovat. Při hodnotách OAR mezi 50 - 300 Bq/l je nutno posoudit ekonomický přínos odradonovacího opatření. Optimalizační studii pro vás můžeme vypracovat.
Celková objemová aktivita alfa a beta jsou pouze indikační ukazatele. Překročení směrných hodnot svědčí o vyšším výskytu některého z radionuklidů. Doplňujícím rozborem (většinou postačí měření koncentrace uranu, radia 226, eventuálně draslíku) se zjišťuje, zda nejsou překročeny limitní hodnoty stanovené vyhláškou č.307/2002 Sb..

Ceny:

Měření koncentrace radionuklidů provádí firma NUKLID na základě povolení SÚJB, používaná měřidla jsou ověřována v Českém metrologickém institutu v Praze.
Měření radiologických ukazatelů provádíme ve spolupráci s firmou Vodaprim s.r.o., která může poskytnout širokou škálu chemických a mikrobiologických analýz (kontakt: 377823323).

Pro měření celkové objemové aktivity alfa + beta potřebujeme dodat 4 l vzorku vody, vzorek vody pro měření radonu je nutno odebrat do speciální vzorkovnice. Vzorkovnice je možno odebrat v laboratoři v Plzni - Borská pole, Daimlerova 5.