Radioaktivita kolem nás

Radioaktivita a ionizující záření je všude kolem nás. Jsme ozařováni kosmickým zářením, radionuklidy obsaženými v zemské kůře, dokonce i naše tělo obsahuje radionuklidy (je to hlavně draslík). Přestože tyto zdroje ozařují člověka od počátku jeho výskytu na Zemi, je snahou - vzhledem k negativním účinkům (zhoubné nádory, genetické poškození) - celkové ozáření obyvatel nezvyšovat, naopak pokud možno jej snížit.

Z celkového ozáření obyvatel Čech je v průměru asi za 50% zodpovědný radon. Radon je radioaktivní plyn, vznikající rozpadem uranu. Uran je obsažen v zemské kůře od vzniku Země, plynný radon se z podloží uvolňuje do atmosféry. Venku v otevřeném prostoru je koncentrace radonu nízká a není nutné se ho obávat. Horší situace je v objektech s nedostatečnou izolací podloží, kde se radon může hromadit. Vdechováním radonu a jeho dalších rozpadových produktů roste pravděpodobnost vzniku rakoviny plic (podobně jako u kouření). Tato skutečnost byla potvrzena řadou epidemiologických studií. Odhaduje se, že v ČR vzniká v důsledku inhalace radonu asi 900 nových onemocnění rakovinou plic ročně.
Pro stávající objekty s pobytovými místnostmi byla jako přijatelná horní hranice koncentrace radonu v objektu stanovena hodnota 400 Bq/m3 (směrná hodnota stanovená vyhláškou č.307/2002 Sb. pro tzv. OAR - objemovou aktivitu radonu). Na základě probíhajícího průzkumu se odhaduje, že v ČR je asi 60 000 budov, ve kterých je tato hodnota překročena. Celostátním plošným průzkumem již bylo nalezeno 16 000 těchto objektů. Průzkum je financován státem, na každém krajském úřadě je pracovník pověřený řešením radonové problematiky a koordinací průzkumu v kraji. V objektech s vyššími hodnotami OAR je vhodné provést radonovou diagnostiku, jejímž účelem je odhalit hlavní zdroje a vstupy radonu do objektu. Radonová diagnostika je podkladem pro projektanta, který navrhne účinná protiradonová opatření. V současné době již bylo opraveno asi 2000 domů a 200 školských zařízení. Ve více než 260 veřejných vodovodech byl rovněž snížen obsah radonu (radon v dodávané vodě je také jednou z cest průniku radonu do objektu). Celostátním plošným průzkumem je zajištěno odhalování závadných objektů.

Jak je zajištěno, aby nedocházelo k výstavbě nových budov s vysokou koncentrací radonu?
Legislativně je tato problematika řešena zákonem č.18/1997 (tzv. atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů - zákona č.13/2002 Sb., vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb. a stavebního zákona č.83/1998 Sb. Podle těchto předpisů by při výstavbě budov mimo území s nízkým radonovým rizikem měl být proveden radonový průzkum na stavební parcele. Na základě změřených hodnot projektant podle ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží" navrhne vhodnou izolaci podloží. Kvalita provedených izolací je ověřena předkolaudačním měřením radonu v postaveném objektu. Protože jedním z možných zdrojů radonu v objektu je i stavební materiál, jsou výrobci povinni provádět kontrolní měření a výsledky předkládat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V současné době je prakticky vyloučeno, aby občan zakoupil v prodejně materiál závadný z hlediska obsahu radionuklidů. To samozřejmě neplatí pro stavebníky, kteří si vyrábí stavební materiály svépomocí a používají neprověřené materiály (škváru, popílek). Dodavatelé vody do veřejných vodovodů jsou rovněž povinni pravidelně kontrolovat obsah radionuklidů v dodávané vodě, v případě překročení limitních hodnot musí provést opatření ke snížení jejich obsahu. Doporučuje se provádět rozbory i u individuálních studní.
Soubor těchto opatření zajišťuje, aby nedocházelo k výstavbě nových objektů s vysokým výskytem radonu a aby byl přijatelný obsah radonu a ostatních radionuklidů i v dodávané vodě. Na dodržování výše uvedených předpisů dohlíží inspektoři SÚJB a pracovníci stavebních úřadů.

Kromě radonu a přírodních radionuklidů atomový zákon a prováděcí vyhláška zajišťují, aby nebyly do životního prostředí zbytečně uváděny další radionuklidy. Jedná se např. o vyřazené zdroje záření, používané v průmyslu a ve zdravotnictví, které je nutno likvidovat v souladu se zákonem. Přesto se občas stane, že zářič skončí ve šrotu a znehodnotí celou tavbu. Pro provozovatele hutí je proto nezbytné kontrolovat radioaktivitu vstupního šrotu a tavby. Většina odběratelů již požaduje od výrobce doklad o "radioaktivní bezúhonnosti" dodaného materiálu.
Některé státy požadují při dovozu potravin doklad, že v dovážené komoditě není překročena povolená koncentrace umělých radionuklidů.
Na pracovištích, kde může dojít u pracovníků k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů (doly, jeskyně, úpravny vod, úpravny uhlí, zpracování fosfátových surovin, koroziodolných materiálů, vzácných zemin, ...) je nutno provést měření a výpočty efektivní dávky pro pracovníky za kalendářní rok. Tyto výpočty umožní posoudit míru ozáření pracovníků, v případě nutnosti je zaměstnavatel povinen provést opatření ke snížení ozáření pracovníků.

Veškerá měření je nutno podle zákona o metrologii č.505/1990 provádět stanovenými měřidly, které je nutno v pravidelných intervalech ověřovat ve Státních metrologických střediscích. Povolení k provádění činností spojených s využíváním ionizujícího záření , tedy i k měření, vydává SÚJB osobám s patřičnými odbornými znalostmi, po složení zkoušek a zajištění jakosti prováděné činnosti. Seznamn držitelů příslušných povolení SÚJB je na internetu, na adrese www.sujb.cz.